ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง เลื่อนการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค