ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ฉบับที่ 2