|
/ / การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2564

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2564

ส่วนกลาง >>> ส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค >>> ส่วนกลาง

⚠️ มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ⚠️
โปรดดูกำหนดการใหม่ด้านล่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัย ลงนามวันที่ 25 มีนาคม 2564 คลิกอ่าน
 • ประกาศเลื่อนกำหนดการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนฯ คลิกอ่าน

ข้อมูลโดยสรุป

 • โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ก่อน
 • การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน ไม่ใช่การลาออกและสมัครใหม่
 • มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาโอนย้ายฯ ไป-มา ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้
 • โอนย้ายได้เฉพาะ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และนักศึกษาระบบพรีดีกรี
 • เปิดให้แจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายฯ ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน
 • ผู้จะขอโอนย้ายฯ จะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแล้วอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา จึงจะขอแจ้งย้ายได้
 • นักศึกษาส่วนกลาง ย้ายไป ส่วนภูมิภาคได้
 • นักศึกษาส่วนภูมิภาค ย้ายไป ส่วนกลางได้
 • อัตราค่าธรรมเนียมการโอนย้ายระบบการเรียนการสอน รวม 600 บาท
  แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 500 บาท และค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาใบใหม่ 100 บาท
 • ไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิต โดยหน่วยกิตที่เคยสอบผ่านสะสมเอาไว้ จะถูกโอนย้ายฯตามไปอัตโนมัติ ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เมื่อโอนย้ายฯเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาจะได้บัตรประจำตัวนักศึกษาใบใหม่ และรหัสนักศึกษาใหม่ในการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2564 เป็นต้นไป
 • หากต้องการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2/63 และภาคฤดูร้อน/63 ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ลงทะเบียนขอสอบซ่อมตามกำหนดการของปฏิทินการศึกษาส่วนที่โอนย้ายไป (ย้ายไปเป็นนศ.ส่วนภูมิภาค ให้ดูปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค / ย้ายเป็นนักศึกษาส่วนกลาง ให้ดูปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง) โดยดูรายละเอียดจากประกาศมหาวิทยาลัย
 • การนับปีการศึกษายังคงนับต่อเนื่อง ไม่เริ่มนับใหม่
 • ขอโอนย้ายได้ครั้งเดียวเท่านั้น หากย้ายไปแล้วและต้องการย้ายกลับ จะต้องลาออกและสมัครเรียนใหม่

เกณฑ์การโอนย้ายฯ

นักศึกษาส่วนกลาง 

นักศึกษาส่วนกลางที่ต้องการโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค จะต้องเป็นนักศึกษาของคณะ 4 คณะ ดังนี้

 1. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
 2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
 3. คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 4. คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

    ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาใน 4 สาขาวิชาดังกล่าว แต่ต้องการโอนย้ายฯไปส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(OneStopService) อาคารกงไกรลาศ(KLB) ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน จึงจะมีสิทธิ์ขอแจ้งโอนย้ายระบบการเรียนการสอนไปส่วนภูมิภาคได้

นักศึกษาส่วนภูมิภาค 

นักศึกษาส่วนภูมิภาค ที่ต้องการโอนย้ายฯไปที่ส่วนกลาง สามารถเข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภาคปกติ หากต้องการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ภายหลังการโอนย้ายแล้ว

นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต 

นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตส่วนที่เหลือ และหรือชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอนล่าช้าให้ครบกถ้วนก่อนการโอนย้ายฯ

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. ใบตรวจสอบผลการศึกษา(ใบเช็คเกรด)
 2. บัตรประจำตัวนักศึกษาฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ
 3. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย
 4. เงินค่าธรรมเทียบการโอนย้ายฯ และค่าทำบัตรใหม่ รวม 600 บาท
  * กรณีที่นักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียน 1-2 ภาคการศึกษา ให้ดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาให้เป็นปัจจุบันก่อน

สถานที่

นำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นที่
ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ

อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.) ชั้น 6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก(รามฯ1) กรุงเทพฯ
ในช่วงเวลาที่เปิดให้แจ้งโอนย้ายฯเท่านั้น

กำหนดการ (⚠️อัพเดทกำหนดการใหม่แล้ว)

 • นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ให้มาดำเนินการยื่นเรื่องได้ วันที่ 2-5 สิงหาคม 2564 
 • นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาคไปส่วนกลาง ให้มาดำเนินการยื่นเรื่องได้ วันที่ 23-25 สิงหาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)
โทร. 02-310-8616
Facebook :สวป. ม.รามคำแหง

 

อื่นๆ

ส่วนภูมิภาค มีที่จังหวัดใด และศูนย์สอบที่ใดบ้าง คลิก